Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende leveringen en diensten tussen De Uitvaartspreker en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend als en voor zover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden zoals in dit document vermeld.

b. De overeenkomst: de tussen de opdrachtgever en De Uitvaartspreker mondeling of schriftelijk tot stand gekomen overeenkomst tot dienstverlening.

c. Dienst(en): alle werkzaamheden en producten die door De Uitvaartspreker worden aangeboden, zoals het geven van vorm en inhoud aan ceremonies, het voorgaan in en spreken tijdens ceremonies, het uitvoeren c.q. leiden van ceremonies, voordrachten houden, het schrijven van teksten ten behoeve van een ceremonie, het begeleiden bij schrijven van teksten ten behoeve van een ceremonie.

d. Extra diensten: extra diensten, waarover afspraken op maat gemaakt worden tussen de opdrachtgever en De Uitvaartspreker. Deze diensten worden in rekening gebracht tegen het geldende uurtarief.

e. De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die door De Uitvaartspreker schriftelijk of mondeling de opdracht geeft tot enige dienstverlening.

Artikel 1 Geheimhouding

De Uitvaartspreker verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever waarvan zij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding blijft ook na beëindiging van de opdracht van kracht.

Artikel 2
Prijzen en betalingen De vermelde prijzen zijn in euro’s en incl. reiskosten. Uitzondering voor buiten de regio Noord-Holland er wordt een kilometer prijs berekend € 0,20

Betaling van de factuur gebeurt enkel door het overmaken naar bankrekening RABO 0128 2453 44 ten name van De Uitvaartspreker te Alkmaar, onder vermelding van het factuurnummer. Contante betalingen zijn niet mogelijk.

Indien de opdracht niet rechtstreeks door een particuliere opdrachtgever maar via een uitvaartondernemer is verstrekt, kan het zijn dat de uitvaartondernemer de betaling afwikkelt. De vergoeding aan De Uitvaartspreker maakt dan onderdeel uit van de rekening van de uitvaartondernemer.

Betaling dient te gebeuren binnen 30 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Als de opdrachtgever niet binnen 30 dagen na factuurdatum betaalt, dan is deze van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van betaling van het volledige bedrag.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van De Uitvaartspreker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 3 Annulering

Als de opdrachtgever de overeengekomen dienst(en) tussentijds annuleert, heeft De Uitvaartspreker het recht om de al gewerkte uren in rekening te brengen tegen het geldende uurtarief.

Artikel 4 Overmacht

De Uitvaartspreker verplicht zich de overeengekomen afspraken na te komen, tenzij er sprake is van overmacht. Van overmacht is sprake als er dringende omstandigheden zijn waardoor De Uitvaartspreker haar verplichtingen niet na kan komen, zoals onder andere brand, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, en het ontbreken van vergunningen. Tevens wordt onder overmacht verstaan ziekte van De Uitvaartspreker of ernstige persoonlijke calamiteiten. In geval van overmacht zal De Uitvaartspreker zo snel mogelijk de opdrachtgever op de hoogte (laten) stellen. Bij ziekte of calamiteiten zal De Uitvaartspreker haar uiterste best doen om in overleg met de opdrachtgever voor vervanging te zorgen.

Artikel 5 Slotbepalingen

Op elke overeenkomst tussen De Uitvaartspreker en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Algemene voorwaarden De Uitvaartspreker, 21 december 2017

De Uitvaartspreker

06 21 87 55 78 • info@deuitvaartspreker.nlwww.deuitvaartspreker.nl

IBAN NL68 RABO 0128 2453 44 • KvK 3713138